• Wpisów:511
  • Średnio co: 3 dni
  • Ostatni wpis:2 lata temu, 19:02
  • Licznik odwiedzin:24 981 / 1977 dni
Jesteś niezalogowany. Niektóre wpisy dostępne są tylko dla znajomych.
 
Marzenia umierają i przepadają w otchłani czasu,
To jedna z gorzkich prawd życia,
Jedna z wielu...
 

 
Czasami mam ochotę iść,
Nie patrzeć za siebie,
Nie wracać,
Nie czuć nic i nic nie wiedzieć...
Niestety tak się nie da.
 

 
Masz wybór, możesz siedzieć i płakać albo wstać, powiedzieć sobie, że będzie dobrze, że dasz radę, uwierzyć w to z całych sił i zacząć działać.
Dodaj komentarz ›/ Pokaż wszystkie (2) ›
 

 
Masz jedno życie, spełniaj swoje marzenia,
bo kiedyś, może być już
za późno...

Są miliony niezapomnianych chwil, tysiące powodów do uśmiechu, setki szczęśliwych dni, kilku ludzi, za którymi jesteś gotów wskoczyć w ogień.
I jedno życie
 

 
Nigdy się nie poddawaj,
bo czasem warto walczyć.
 

 
Wpis tylko dla znajomych

Wpis tylko dla znajomych

 

 
Wpis tylko dla znajomych

Wpis tylko dla znajomych

 

 
W ludzkiej psychi­ce dzieją się dziw­ne rzeczy. Pow­stają blo­kady, których człowiek nie jest w sta­nie obejść. Trud­no mu jest poz­być się niektórych wspom­nień, myśli. To, co było czymś ważnym, gdzieś zaw­sze będzie za­pisa­ne. To, co zos­tało po­wie­dziane przez przy­padek będzie w nas tkwiło na zaw­sze. A próbując z nią wal­czyć, wal­czy­my z sa­mym sobą. Dla­tego ta wal­ka już z góry ska­zana jest na po­rażkę. Pa­mięć nie za­pomi­na...
 

 
Wpis tylko dla znajomych

Wpis tylko dla znajomych

 

 
Wpis tylko dla znajomych

Wpis tylko dla znajomych

 

 
Gdy od­chodzi blis­ka nam oso­ba czas nag­le sta­je w miej­scu. W tym mo­men­cie nie liczy się dla nas nic. Wraz z nią umiera jakąś cząstka nas sa­mych, nieg­dyś od­po­wie­dzial­na za ra­dość a na­wet za tak pros­te czyn­ności jak jedze­nie, spa­nie czy mówienie...
 

 
Czy wszys­tko po­zos­ta­nie tak sa­mo, kiedy mnie już nie będzie? Czy książki od­wykną od do­tyku moich rąk, czy suk­nie za­pomną o za­pachu mo­jego ciała? A ludzie? Przez chwilę będą mówić o mnie, będą dzi­wić się mo­jej śmier­ci - za­pomną. Nie łudźmy się, przy­jacielu, ludzie pog­rze­bią nas w pa­mięci równie szyb­ko, jak pog­rze­bią w ziemi nasze ciała. Nasz ból, nasza miłość, wszys­tkie nasze prag­nienia odejdą ra­zem z na­mi i nie zos­ta­nie po nich na­wet pus­te miej­sce. Na ziemi nie ma pus­tych miej­sc.
 

 
Tajemnica zachowania młodości na tym polega, że nie należy nigdy doznawać uczuć, z którymi nie jest nam do twarzy.

To je­den z przy­wilejów młodości. Gdy masz siedem­naście lat, śmierć wy­daje ci się gwiazdą od­ległą o ty­le lat świet­lnych, że na­wet przez potężny te­les­kop led­wie ją wi­dać. Po­tem starze­jesz się i od­kry­wasz, że to nie gwiaz­da tyl­ko wiel­ki jak nie­szczęście as­te­roid, który le­ci pros­to na ciebie i jeszcze trochę, a przyładu­je ci w ciemię.
 

 
Wpis tylko dla znajomych

Wpis tylko dla znajomych

 

 
Wpis tylko dla znajomych

Wpis tylko dla znajomych

 

 
Wpis tylko dla znajomych

Wpis tylko dla znajomych

 

 
"W naszym życiu przychodzi kiedyś ta­ki etap, w którym na­leży Stać się sa­modziel­nym ...
Wyk­rzyczeć z całych sił : NIE,
Po­zos­ta­wić swo­je życie w rękach lo­su i niech ro­bi z nim co chce ,
Następnie od­ciąć nitkę po­wiąza­nia z oso­bami , które za­wiodły ,
Zdać się na sa­mego siebie ,
Po­zos­ta­wić wszys­tko w ty­le i się nie oglądać na przeszłość
Usiąść na krawężni­ku, z da­la od cy­wili­zac­ji
Stworzyć swój no­wy roz­dział naszej ery ... "
 

 
Wpis tylko dla znajomych

Wpis tylko dla znajomych

 

 
Myślałam , że ją znam . Myliłam się … Jest przyjaźń szczęśliwa i niestety ta fałszywa ..

Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie , a fałszywych poznałam niedawno .

Mówiłaś „Na zawsze razem” , a teraz śmiejesz się z kimś innym . I Ty to nazywasz przyjaźnią ? !
 

 
Wpis tylko dla znajomych

Wpis tylko dla znajomych

 

 
Wpis tylko dla znajomych

Wpis tylko dla znajomych